zebranie sprawozdawczo-wyborcze STT

28-go listopada 2013 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego. Porządek zebrania zawierał 7 punktów. Po krótkim powitaniu przybyłych członków, otwarciu i przedstawieniu porządku zebrania zarząd STT złożył obszerne sprawozdanie z ostatniego roku działalności. Jan Andrzejewski szczegółowo przedstawił sytuację finansową Towarzystwa zapoznając zebranych z przychodami i kosztami oraz przepływami finansowymi, dokonał ponadto krótkiego podsumowania finansowego programu FIO, z którego STT pozyskało środki na szkolenie młodzieży. Następnie Piotr Pietrowicz omówił inwestycje przeprowadzone na kortach w mijającym roku. Najważniejsze z nich to:

  1. ukończenie i oddanie do użykowania obiektu socjalnego,
  2. wykonanie instalacji oświetlenia na kortach nr 2, 3 i 4,
  3. montaż nowych słupków i siatek na wszytkich pięciu kortach,
  4. wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż kortu nr 1 prowadzącego do skrzynki elektrycznej oraz wjazdu na teren kortów z płyt ażurowych

Znaczącym wydarzeniem na kortach STT była kończąca swój pierwszy etap działalności szkółka STT, w której dzięki pozyskanym środkom z FIO w ramach programu "Aktywnie na sportowo" lekcje tenisa brało ponad 80 dzieci i młodzieży. Dzięki życzliwości MOSiR-u szkółka kontynuuje swoją działalność w hali MOSiR równiez w okresie zimowym. 

W sferze sportowej tradycją stały się zimowe turnieje deblowe w Czeszewie, w których każdorazowo uczestniczy 16 – 20 tenisistów STT. W sezonie letnim 2013 STT zorganizowało ponadto 2 turnieje mikstowe, 5 turniejów deblowych, a MOSiR przeprowadził 3 turnieje indywidualne. Dużym powodzeniem cieszyła się również przeprowadzona w okresie od czerwca do października 2013 liga STT, w której udział wzięło 23 zawodników. 

W kolejnym punkcie głos zabrał w imieniu komisji rewizyjnej  Andrzej Kończak przedstawiając wyniki z kontroli prac zarządu w okresie 01.01.2013 – 31.10.2013. Kontrolę oparto o następujące dokumenty:

  1. Sprawozdania z działalności Zarządu Słupeckiego Towarzystwa Tenisowego za rok 2013 i informacji przewodniczącego Zarządu Piotra Pietrowicza i zastępcy Grzegorza Pawłowskiego.
  2. Dane finasowo-księgowe udostępnione przez skarbnika Zarządu Jana Andrzejewskiego. 
  3. Kalendarz imprez przyjętych do realizacji na Walnym Zebraniu Członków  STT.
  4. Bieżące kontrole pracy Zarządu odbywały się poprzez ścisły kontakt z przewodniczącym Zarządu Piotrem Pietrowiczem i Z-cą Przewodniczącego Zarządu  Grzegorzem Pawłowskim.

Komisja rewizyjna stwierdziła, co następuje: 

Zarząd zbierał się w zależności od potrzeb. Zarząd liczy 5 członków. Tematem posiedzeń było między innymi:
– realizacja prac przy zapleczu socjalnym oraz oświetleniu na kortach,
– realizacja przyjętego kalendarza imprez na rok 2013,
– u
stalenie preliminarza imprez i planowanych kosztów w 2013,
– w
spółdziałanie w przygotowaniu i organizowaniu  turniejów wynikających z kalendarza imprez na 2013,
– o
płacanie składek członkowskich,
– p
rzygotowanie kortów do sezonu,
– p
ozyskiwanie sponsorów.

Na podstawie dokumentów finansowych i informacji udzielonych przez księgowego zarządu, Jana Andrzejewskiego, Komisja ustaliła, że w roku 2013 STT liczyło 98 członków z opłaconą składką członkowską, w tym 63 mężczyzn (47 członków poniżej 18 lat), 35 kobiet, z tego 17 poniżej 18 lat. 

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad absolutorium dla członków zarządu. Na skutek przeprowadzonego głosowania i przeliczenia głosów wszystkim członkom zarządu absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. 

Następny punkt porządku obrad przewidywał wybory zarządu na kadencję 2014-2016. Ze względu na brak nowych kandydatur dotychczasowy zarząd w składzie Piotr Pietrowicz (przewodnicący), Grzegorz Pawłowski (zastępca przewodniczącego) oraz członkowie Jarosław Dobrowolski i Jan Andrzejewski zgodził się kontynuować prace przez kolejną kadencję. Jednocześnie na wniosek Piotra Pietrowicza zarząd został poszerzony o dwóch kolejnych członków, tj. Jarosława Makowskiego oraz Roberta Borowskiego, którzy będą odpowiedzialni odpowiednio za sprawy gospodarcze na kortach STT oraz organizację turniejów. Nowy zarząd został jednogłośnie zatwierdzony poprzez głosowanie. 

Punktem przedostatnim zebrania były wolne głosy i wnioski. Spośród wielu zgłoszonych propozycji zarząd rozważy te realnie możliwe i przedstawi przed rozpoczęciem kolejnego letnego sezonu tenisowego konkretne rozwiązania. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

 


Comments are closed